Castingi dla wszystkich w jednym miejscu na każdą porę roku
Już ponad 500 castingów - na casting4nick.pl !            Sprawdź czy Twój Profil jest aktualny - uzupełnij informacje i dodaj zdjęcia !            Jesteś hostessą lub promotorem i szukasz pracy? - dodaj ogłoszenie w Hostessing - praca            Aktywuj "Automatyczne powiadamianie o castingach" (Usługi Premium) !             
Zaloguj się:
Nick:
Hasło:
Zapamiętaj mnie:
Dołączyli do nas


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU casting4nick.pl


1. WSTĘP
1.1. Niniejszy Regulamin określa:
 • zasady funkcjonowania serwisu internetowego casting4nick.pl oraz warunki korzystania z niego przez Użytkowników
 • prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną
 • 1.2. Celem Serwisu casting4nick.pl jest umożliwienie Użytkownikom :
 • dostępu do informacji na temat odbywających się w Polsce castingów w różnych formach działalności
 • prezentacji i promocji własnej osoby w sieci Internet
 • pozyskiwania innych informacji dotyczących castingów
 • publikacji ogłoszeń o castingach
 • poszukiwania osób spełniających wymagania ogłaszanych castingów
 • 1.3. Regulamin jest ogólnie dostępny na stronach portalu casting4nick.pl


  2. DEFINICJE
 • Usługodawca lub Serwis lub casting4nick – serwis internetowy casting4nick.pl będący własnością i prowadzony przez firmę Euro Multi Net Spółka z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al.J.Piłsudskiego 58; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000318606; NIP: 629-241-26-97
 • Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zarejestrowana w serwisie i posiadająca swoje konto
 • Administrator – osoba wyznaczona przez Usługodawcę do technicznej i merytorycznej obsługi Serwisu casting4nick.pl
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Zakres świadczonych usług aktualizowany jest na stronach Serwisu
 • Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do korzystania z usług serwisu
 • Profil użytkownika – zbiór informacji o Użytkowniku umiejscowiony na serwerze Usługodawcy na warunkach określonych w Regulaminie
 • Nick – unikalny login umożliwiający wraz z hasłem dostępu Użytkownikowi korzystanie z jego konta. Nick, będący unikalną nazwą Użytkownika Serwisu służy do jego identyfikacji i z założenia nie jest nazwiskiem lub nazwą firmy
 • Cookies – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Usługodawcy na dysku twardym komputera w celu identyfikacji Użytkownika. Serwer Usługodawcy może odczytać informacje cookies przy ponownym połączeniu się z komputera Użytkownika.
 • Adres IP – indywidualny numer nadawany każdemu komputerowi podłączonemu sieci internetowej
 • Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący wzajemne relacje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem portalu casting4nick.pl


 • 3. REJESTRACJA
  3.1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę jest dokonanie prawidłowej rejestracji Użytkownika. Część Usług świadczona jest bez konieczności rejestracji.
  3.2. Rejestracja użytkownika a następnie korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest bezpłatne lub płatne. Warunki odpłatności, w zależności od statusu Użytkownika oraz wybranego zakresu usług, reguluje Cennik Usług.
  3.3. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi przed dokonaniem przez niego rejestracji.
  3.4. Dokonując rejestracji Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, że podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych danych a w przypadku stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń co do prawdziwości podanych danych – odmowy rejestracji lub zablokowanie konta.
  3.5. Usługodawca ma prawo korekty treści zamieszczonego ogłoszenia lub profilu po uprzednim zawiadomieniu Użytkownika o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu go do samodzielnej zmiany.
  3.6. Rejestracja Użytkownika jest jednocześnie akceptacją przez niego warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.


  4. KONTO UŻYTKOWNIKA
  4.1. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji Usługodawca utworzy dla Użytkownika dedykowane konto o wybranej przez niego nazwie (nick), która jest nazwą unikalną w całym Serwisie.
  4.2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o wybranej przez Klienta nazwie jeżeli nazwa tego konta jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste i prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
  4.3. Usługodawca może zawiesić lub usunąć zarejestrowane konto Użytkownika z w/w powodów oraz z powodu nieprzestrzegania Regulaminu.
  4.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta za pomocą unikalnego identyfikatora - nicka (loginu) i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać żadnej osobie trzeciej identyfikatora i hasła dostępu do Serwisu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek ich ujawnienia.


  5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
  5.1. Właściwe korzystanie z Usług świadczonych przez Serwis wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych po stronie Użytkownika, opisanych dalej.
  5.2. Osoby fizyczne mają prawo między innymi do:
 • dostępu do informacji o publikowanych castingach wg różnych kryteriów
 • publikowania własnego profilu
 • zachowania częściowej anonimowości zależnie od zakresu udostępnionych informacji
 • nawiązywania kontaktów z ogłoszeniodawcami w celu udziału w castingach
 • dostępu i modyfikacji podanych przez siebie danych oraz likwidacji własnego konta
 • korzystanie z Forum
 • korzystania z pozostałych funkcji serwisu na zasadach bezpłatnych lub odpłatnych
 • 5.3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz instytucje i osoby prawne mają prawo do:
 • publikowania ogłoszeń o castingach
 • przeglądania profili Użytkowników
 • dostępu do informacji o publikowanych castingach wg różnych kryteriów
 • kontaktowania się z wybranymi osobami i zapraszania ich na castingi
 • umieszczania reklam na zasadach ustalonych z Serwisem
 • dostępu i modyfikacji podanych przez siebie danych oraz likwidacji własnego konta
 • korzystanie z Forum
 • korzystania z pozostałych funkcji serwisu na zasadach bezpłatnych lub odpłatnych
 • 5.4. Usługodawca dołoży wszelkiej staranności aby w bazie danych figurowały wyłącznie informacje przydatne Użytkownikom i zgodne z przeznaczeniem Serwisu
  5.5. Użytkownik publikuje informacje w Serwisie samodzielnie, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Po stosownym zgłoszeniu Serwis służy, w miarę możliwości, radą i pomocą techniczną.
  5.6. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych w Serwisie jeśli uległy one zmianie. Wszelkie konsekwencje braku takiej aktualizacji ponosi Użytkownik.
  5.7. Użytkownik akceptuje przyjęte w Serwisie rozwiązania funkcjonalne i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Opis funkcjonalności znajduje się w zakładce Serwisu „Jak to działa?” oraz w podpowiedziach kontekstowych.
  5.8. Użytkownik nie może publikować w Serwisie:
 • informacji nieprawdziwych, mających na celu wprowadzenie innego Użytkownika w błąd lub dokonanie oszustwa
 • informacji i ogłoszeń pochodzących od osób trzecich bez ich zgody
 • treści reklamowych bez odrębnych uzgodnień z Usługodawcą
 • treści pornograficznych oraz innych sprzecznych z obowiązującymi w Polsce prawem i dobrymi obyczajami
 • 5.9. Użytkownik nie może za pośrednictwem Serwisu :
 • podejmować jakichkolwiek działań mających na celu utrudnianie lub destabilizację funkcjonowania Serwisu. Działania takie mogą być uznane przez Usługodawcę za przestępstwo rozumiane w myśl przepisów kodeksu karnego
 • podejmować czynności castingowych, w tym zwłaszcza prawnie wiążących, z osobą niepełnoletnią bez uprzednich uzgodnień z jej opiekunem prawnym
 • podejmować czynności związanych w jakikolwiek sposób z próbami werbunku do klubów nocnych, agencji towarzyskich itp.
 • podejmować działań nie związanych z celem funkcjonowania serwisu
 • podejmować działań polegających na rozsyłaniu spamu


 • 6. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  6.1. Umowa na świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zawarta zostaje z chwilą Rejestracji i trwa tak długo jak długo istnieje aktywne konto Użytkownika.
  6.2. Rozwiązanie umowy na świadczenie Usług następuje z chwilą usunięcia konta Użytkownika przez niego samego lub przez Usługodawcę lub z chwilą wygaśnięcia abonamentu.
  6.3. W przypadku złamania Regulaminu przez Użytkownika Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez obowiązku zwrotu niewykorzystanej części wniesionych opłat za korzystanie z serwisu, które w całości zostaną zaliczone na konto opłaty likwidacyjnej.
  6.4. W przypadku zbanowania konta z powodu złamania Regulaminu oraz likwidacji konta nie wynikającego z winy Usługodawcy w trakcie świadczenia przez serwis usług płatnych usługi te uznaje się za wykonane i Użytkownikowi nie przysługuje żaden zwrot środków.
  6.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz osoby fizycznej lub prawnej lub usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po wcześniejszym usunięciu wynikającym na skutek złamania zasad Regulaminu


  7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  7.1. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług np. z uwagi na podejmowane prace konserwacyjne lub związane z modernizacją Serwisu. Jeżeli przerwa w świadczeniu usług będzie dłuższa niż 24 godziny Usługodawca odpowiednio przedłuży czas korzystania z usług płatnych.
  7.2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 • treść ogłoszeń i profili zarejestrowanych Użytkowników oraz informacje i materiały pobrane z Serwisu i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników
 • podanie przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta
 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (np. działanie osób trzecich)
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.)
 • treść i konsekwencje wynikające z korespondencji, uzgodnień i kontaktów pomiędzy Użytkownikami

 • 7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bieżącego wprowadzania zmian i udoskonalania funkcjonalności serwisu. Jeżeli zmiana funkcjonalności będzie się wiązała z istotną zmianą zakresu świadczonych usług płatnych – Użytkownikowi zostanie zaproponowana kontynuacja usługi lub proporcjonalny zwrot niewykorzystanej części opłaty bez naliczania żadnych opłat dodatkowych oraz bez praw odszkodowawczych stron.


  8. REKLAMACJE
  8.1. Zarejestrowani Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług płatnych w formie pisemnej na adres e-mail Serwisu wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”. Reklamacje nie zawierające tego oznaczenia lub nie posiadających jednoznacznych cech pozwalających zidentyfikować Użytkownika nie będą rozpatrywane
  8.2. Usługodawca dołoży starań aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi zgłaszającego.


  9. POUFNOŚĆ I POLITYKA PRYWATNOŚCI
  9.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
  9.2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z korzystaniem z Serwisu casting4nick.pl a nie będące podanymi do wiadomości publicznej są poufne. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji w celach innych niż prawidłowe funkcjonowanie serwisu dokonane bez zgody drugiej strony stanowić będzie naruszenie obowiązku poufności.
  9.3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem wykorzystując w tym celu dane jakie Użytkownicy podają w Formularzu Rejestracyjnym. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) a Użytkownicy korzystają w pełni z praw wynikających z w/w przepisów.
  9.4. Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną.
  9.5. Usługodawca jest w posiadaniu Adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimowej archiwizacji i są wykorzystywane dla celów technicznych, marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług.
  9.6. Usługodawca może przetwarzać również inne dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną takie jak:
 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • 9.6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  9.7. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie.
  9.8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych


  10. USŁUGI PŁATNE I WARUNKI PŁATNOŚCI
  10.1. Odpłatność za usługi obejmuje tylko Usługi Premium lub inne wyraźnie oznaczone. Odpłatność za Usługi Premium odbywa się za pomocą specjalnego konta typu Pre Paid – ndKonto (konto na doładowanie). Użytkownik wpłacając przelewem lub SMS-em wybraną przez siebie kwotę wykupuje tym samym usługi portalu casting4nick.pl o określonej wartości (w przypadku SMS-ów kwota doładowania ndKonta jest mniejsza od odpłatności za SMS). Mając wykupione Usługi Premium (doładowane ndKonto) Użytkownik aktywuje wybrane przez siebie usługi wg własnego uznania. Stosowna kwota wartości wybranej usługi pomniejsza wówczas stan ndKonta. Nie ma możliwości wykupienia usługi Premium inaczej niż poprzez stronę Usługodawcy.
  10.2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi informacje potwierdzające dokonane operacje i rozliczenia. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności decydujące są potwierdzenia bankowe o dokonanych płatnościach za wykupywane usługi. Użytkownikowi będącemu firmą Usługodawca wystawia automatycznie fakturę VAT, którą Użytkownik pobiera samodzielnie na portalu. Wystawienie faktury VAT musi być poprzedzone uzupełnieniem przez Użytkownika pełnych danych do fakturowania oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Użytkownik ten może otrzymać fakturę VAT o ile uzupełni dane do fakturowania najpóźniej w 7 dniu od daty zakupu. Brak w/w formalności skutkuje brakiem możliwości późniejszego wystawienia faktury. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną Usługodawca wystawia fakturę VAT automatycznie, o ile Użytkownik wypełni dane do fakturowania oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną przed wykupieniem Usług. Fakturę Użytkownik pobiera samodzielnie na portalu. Użytkownik będący osobą fizyczną może zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury VAT w ciągu 3 miesięcy od daty wykupienia usługi. Wszystkie wystawione faktury Użytkownicy widzą i mogą samodzielnie wydrukować w panelu zarządzania Usługami Premium. Prawdziwość podanych przez Użytkownika danych do fakturowania odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika. .
  10.3. Inne opłaty za usługi płatne świadczone przez Usługodawcę powinny być wpłacane na jego konto podawane na dokumentach wystawianych w odrębnym trybie.

  10.4. Usługi Premium mogą być aktywowane tylko w przypadku posiadania na ndKoncie wystarczającej ilości środków. Jeżeli ilość środków na ndKoncie nie pozwala na aktywowanie usługi - ndKonto należy doładować poprzez wykupienie kolejnej wartości usług. Środki zgromadzone na ndKoncie w przypadku braku aktywacji usług, z zastrzeżeniem uwag jak niżej nie przepadają. Usługi wykupione i aktywowane nie podlegają zwrotowi, chyba, że z winy Usługodawcy usługa nie została wykonana lub wykonana częściowo. W takim przypadku obowiązuje normalna procedura reklamacyjna. W przypadku likwidacji konta z powodu innego niż złamanie przez Użytkownika Regulaminu Usługodawca dokona zwrotu nadpłaty po potrąceniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł. Jeżeli kwota „nadpłaty” jest mniejsza niż 30 zł opłata administracyjna wynosi 100% środków na ndKoncie. .

  11. WYMAGANIA TECHNICZNE
  11.1. Warunkami technicznymi niezbędnymi dla pełnego i poprawnego korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej akceptującej standard W3C/DTD HTML 4.0, javascript, pliki typu cookies oraz konto pocztowe (e-mail)
  11.2. Serwis casting4nick.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi, w tym: Internet Explorer 8, FireFox 3.5, Opera 10, Google Chrome 5


  12. PRAWA AUTORSKIE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  12.1. Wygląd graficzny Serwisu, jego koncepcja, nazwa, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej zgodnie z polskim Prawem autorskim
  12.2. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku i innych materiałów lub wypowiedzi w casting4nick.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby przewidziane celem Serwisu
  12.3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w casting4nick.pl w zakresie określonym w p. 1.2 Regulaminu. Wykorzystywanie w/w w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby.
  12.4. Użytkownik publikujący w casting4nick.pl treści o charakterze utworu autorskiego oświadcza, że nie przysługują mu żadne roszczenia względem casting4nick.pl ani innych Użytkowników z tytułu nieodpłatnego wykorzystania.
  12.5. Użytkownik udziela Serwisowi prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji listy publikowanych profili)
  12.6. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem 15.06.2011r.
  12.7. Zmiany w Regulaminie obowiązują z chwilą opublikowania go w Serwisie. Informacja o zmianach Regulaminu publikowana będzie na stronach Serwisu a wystarczającym miejscem do tego jest Forum – Komunikaty. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego zapoznawania się z zamieszczanymi tam Komunikatami od Administratora.
  12.8. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych stron - Użytkowników i Usługodawcy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy
  12.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa.
  12.10 Nr wersji Regulaminu: (v.15.06.2011)

  do góry

  Copyright ©2011-2024 casting4nick.pl
  Regulamin    Kontakt    Cennik